Αγαπημένη Προσφορά
###USERNAME###!
Σύνδεση
 
 
Εγγραφή μέσω Facebook
 
Στιγμιότυπα
Όχι εγκατάσταση!
Ιστορία

Για να ξεκινήσετε το παιχνίδι, εκτελέστε το Java plug-in.

Hi ###USERNAME###, thank you for registering as a frontline pioneer. You now have the possibility to join frontline pioneer games and use the frontline pioneer forums. In these games we are testing new features and changes that will lateron be implemented into the normal games as well. Your task is to test these features with regard to their functionality and inform us through the now visible frontline pioneer forums about any problems you might encounter. That way we can fix potential bugs before we release the newest version. You can also test unreleased language versions and report translation or graphical mistakes. Frontline pioneer goldrounds are free of charge for you. They count for the service record like normal games, but you won't receive any awards that have winning a goldround as a prerequisite. You can create new frontline pioneer games by activating the "Frontline pioneer" option in the advanced options during game creation. You can find already existing frontline pioneer rounds by using the expert filter on the "The Games" page and setting the "Frontline pioneer" option to "yes". As a frontline pioneer it is important that you play Supremacy 1914 regularly, because inactive players will lose their frontline pioneer status after a while in order to allow more active players to register for one of these coveted spots. So good luck with your frontline pioneer games! Best regards, your Supremacy 1914 team